top of page

מהי ריבית הפריים?

עודכן: 25 במרץ
עקרונית, כל בנק מסחרי בישראל קובע את ריבית הפריים עבור עצמו, בהתחשב בריבית בנק ישראל בתוספת מרווח אשר משקף בין היתר גם את העלות התפעולית שלו.

בפועל אף על פי שכל בנק מסחרי רשאי לקבוע מרווח שונה מבנקים אחרים ובכך לקבוע ריבית פריים שונה, נכון לשנת 2023 בישראל, המרווח אצל כל הבנקים זהה ושווה ל-1.5% מעל ריבית בנק ישראל.
למה זה חשוב לנו לדעת?


הרבה מהמשכנתאות בישראל נלקחות בריבית הצמודה לפריים, וכאשר ריבית בנק ישראל משתנה ריבית הפריים משתנה בהתאם.


נכון להיום, ריבית הפריים היא 6%, מה שאומר שאם לקוח קיבל מהבנק הלוואה או משכנתא בפריים מינוס 0.5% הריבית שלו בפועל תהיה תהיה 5.5%.


מתי ריבית הפריים מתעדכנת?


בהיעדר אירועים כלכליים הדורשים התערבות מיידית, פרסום הריבית של בנק ישראל מתבצע מידי כחודש וחצי. על סמך ריבית זו נקבעת ריבית הפריים שנכנסת לתוקפה אחרי שלושה ימי עסקים.


מה כדאי לעשות כשרואים שינוי בריבית הפריים?


ריבית הפריים משפיעה על הלוואות הצמודות לריבית הפריים בלבד. כאשר הצפי במשק הוא כי הריבית תעלה, הלקוחות ככלל יעדיפו לקחת הלוואות בריבית קבועה ולהפקיד פיקדונות על בסיס ריבית הפריים. לעומת זאת בעת ציפייה לירידת ריבית, הלקוחות יעדיפו הלוואות בריבית הפריים ופיקדונות בריבית קבועה.


0 תגובות

Comments


bottom of page